Política de Privacidade e Protección de Datos

Información adicional e detallada sobre o uso dos seus datos de carácter persoal

¿Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: Javier Iván Hita Rodríguez

NIF: 74647880T

Dirección postal:  Ramón Aller, 6 Baixo, 36500 Lalín, Pontevedra, España

Enderezo electrónico: info@nigraponte.com

Responsable de Seguridade ou Delegado de Protección de Datos no seu caso: Javier Iván Hita Rodríguez

Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

Tratamos os datos persoais que nos facilite coas seguintes finalidades:

  1. Cumprir co deber de información e obtención de consentimentos requeridos pola nova normativa europea de protección de datos de carácter persoal.
  2. O envío de comunicacións comerciais dos nosos produtos ou servizos, salvo que vostede manifeste a súa vontade en contra por cualquera medio. En calquera caso, a autorización para tratar os seus datos con este fin é voluntaria e a súa negativa só tería como consecuencia o feito de que vostede non recibiría ofertas comerciais dos nosos produtos ou servizos.

Que datos tratamos?

No marco da prestación dos servizos que ofrece a entidade e condicionado ás finalidades consentidas por vostede, unicamente se tratarán os datos estrictamente necesarios para a correcta xestión da relación contractual e/ou prestación dos servicios, e serán exclusivamente los que vostede nos facilite.

Durante canto tempo trataremos os seus datos?

Os datos persoais que nos proporcione serán conservados mentres se manteña a relación contractual / mercantil vixente, ou ben durante un plazo de catro anos a partir da última relación negocial seguindo a normativa a efectos fiscais. Non obstante a nosa entidade seguirá conservando a súa información para o envío de comunicacións comerciais que consideremos sexa do su interese, mentres non se solicite a súa supresión por parte do interesado. Sempre poderá exercitar os dereitos que lle recoñece a normativa vixente poñéndose en contacto a través da vía que lle sexa máis cómoda.

Cal é a lexitimación para o tratamiento de sus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é a execución do contrato de servizos necesario para a realización da operación negocial ou ben esta lexitimación está otorgada polo seu consentimento expreso como propio e principal interesado.

A que destinatarios se comunicarán os seus datos?

Non se comunicarán os seus datos a ningún terceiro, salvo obrigas legais vixentes. En todo caso no que cambie esta posibilidade informaráselle debidamente solicitando o seu consentimento para esa cesión. Informámoslle que tampouco se realizarán transferencias internacionais. Infórmase ao Usuario de que, para a correcta prestación dos servizos (véxase, aloxamento web, soporte, email marketing, etc.), distintos prestadores de servizos contratados pola nosa entidade (encargados do tratamento) poderían ter acceso á información persoal necesaria para realizar as súas funcións. Estes servizos prestados por terceiros son necesarios para o desenvolvemento da nosa actividade e, en todo momento, o tratamento dos datos que leven a cabo ríxese por un contrato que vincula ao encargado respecto á nosa entidade. En ningún caso empregarán a información para outras finalidades e tratarana de conformidade coas directrices estipuladas pola nosa entidade, acordes á súa política de privacidade e á normativa vixente en materia de protección de datos. A nosa entidade no seu compromiso coa privacidade e protección de datos do Usuario, escollerá unicamente prestadores de servizo que ofrezan as garantías suficientes para aplicar medidas técnicas e organizativas apropiadas, de xeito que o tratamiento sexa conforme á lexislación aplicable en materia de protección de datos e garantan a protección dos dereitos do Usuario.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Calquiera persona ten dereito a obter confirmación sobre si estamos tratando datos persoais que lles afecten ou non. Neste sentido, vostede ten dereito a solicitar:

  • Acceso.- O interesado terá dereito a obter do responsable do tratamento confirmación de si se están tratando ou non os datos que lle afecten, así como información detallada sobre determinados aspectos do tratamento que se esté levando a cabo.
  • Rectificación.- O interesado terá dereito a obter a rectificación dos datos persoais inexactos que lle afecten ou que se completen aqueles que foran incompletos.
  • Supresión.- O interesado terá dereito a solicitar a supresión dos seus datos persoais, en todo caso a supresión estará suxeita aos límites establecidos na norma reguladora.
  • Limitación do seu tratamento.- O interesado terá dereito a solicitar a limitación respecto ao tratamento dos seus datos de carácter persoal.
  • Oposición a tratamento.- En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, los interesados poderán opoñerse ao tratamento dos seus datos. A entidade deixará de tratar os datos, salvo por motivos lexítimos, imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
  • Dereito á portabilidade dos seus datos.- É decir, terá dereito a recibir los datos persoais que lle afecten, que facilitase a un responsable do tratamiento, nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e a transmitilos a outro responsable do tratamento. Poderá exercer los referidos dereitos, dirixíndose ao responsable. Para isto, pode empregar os datos de contacto facilitados ao inicio do presente documento. Se desexa obter información adicional respecto ao exercicio dos seus dereitos, tamén pode dirixirse á Axencia Española de Protección de Datos. Asimismo informámoslle que, se o considera oportuno, ten o dereito a retirar, en cualquera momento, o consentimento otorgado para algunha finalidade específica, sen que isto afecte á licitude do tratamento, basado no consentimento previo á súa retirada. En caso que entenda que non se atenderon adecuadamente os seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos. C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid. www.agpd.es.